Viris Kowona : ki kantite enpak maladi sa sou avni nou antanke pwofesyonèl ?

Viris-Kowona
An Kreyòl / Viris Kowona

Viris Kowona : ki kantite enpak maladi sa sou avni nou antanke pwofesyonèl ?

Jounen jodiya, pou kalite malè ki pandye sou tèt nou, pyès moun pata dwe minimize kantite enpak viris Kowona pral genyen nan tout sektè nan lavi nasyonal la. Nou pa bezwen fè gwo etid lekol pou’n konprann lè yon peyi lòk, eke lajan pa sikile, machandiz pa fasil rantre, ki kalite latwoublay sa pral lage nan mitan yon popilasyon. Menas viris Kowona a reyèl, li getan pami nou, alòske nou pat prepare ditou pou sa. Kisa nou ka fè kounye a? Avan nou rapouswiv refleksyon an, annou gade kisa enpak yo ye?

Enpak negatif

Enpak negatif yo vizib, men se pa yon rezon pou nou reziye’n pou sa, se pou sa nou dwe idantifye yo…

1. Anpil moun pral enfekte

Gen mwayen pou evite atrape viris la, men sa ki ensèten, se nan ki moman nou pral atrapel. Paske sentom yo pa parèt nan menm moman moun nan enfekte a, e moun ki enfekte a ka bouke enfekte lòt moun san li pa konnen. Se pou rezon sa ki fè gen tout kantite moun sa yo ki trape maladi a atravè mond lan. Pabò isit an Ayiti, nou konn nan ki eta peyi a vilnerab, nou ka kòmanse imajine nan kijan nou lage 2 bra louvri pou Kowona anvayi-n. Sa ki ta dwe konsyantize nou pou nou pa fè kenn neglijans, men pito rete vijilan chak minit, chak segonn.

2. Lajan ak machandiz vin pi ra

Yon lòt enpak nou pral sibi ankò akoz peyi lòk la, se lajan ak machandiz ki pral kòmanse pa disponib, pa aksesib. Lè nou konsidere nan ki eta nou depann de èd entènasyonal, de lajan kap soti nan diaspora a; lè nou konsidere pwodiksyon nasyonal la bese eke majorite pwovizyon se aletranje nou al achte yo, e sitou, lè nou konsidere tout peyi lòk tèt yo, li fasil poun konprann kijan nou pa kanpe sou anyen ki solid nan peyi sa. Nou oblije chanje tout abitid nou, menm nan fason nou depanse lajan, gaspiye manje. Mare senti nou epi ann aprann viv avèk minimum sa-n genyen.

3. Li pral pran tan poun rekipere sa nou pèdi

Ki sa nou pral pèdi? Nou dwe pèdi ansyen abitid nou yo, fason nou konn apwoche moun, pale ak moun, bay lanmen, elatriye. Men tou, nou pral pèdi lajan, biznis pral mal fonksyone, se pa tout pwodwi ki pral vann. Tout gwo envestisman nou te getan fè 2 semèn avan, 1 mwa, 2 mwa avan, nou pral fè defisi sou yo. Kidonk, li pral pran tan pou nou rekipere bagay sa yo. Sa tou demontre nou a klè kijan nou dwe aprann jere sa nou genyen deja, yon fason pou redwi defisi yo.

Enpak pozitif

1. Yon lòt fason moun travay

Si avan sa, travay a distans te yon bagay ki flou pou anpil moun, jodia li fè plis sans. Biwo yo fèmen, moun paka deplase jan yo vle, men konsa tou, nou paka rete san-n pa fè anyen! Yon kote, travay a distans vle di, tout sa ou te konn fè nan biwo a, ou pral oblije fè yo lakay ou. Menm si gen anpil kategori travay ki mande entèvansyon dirèk, tankou travay nan garaj, nan izin, nan faktori, nan lopital elatriye. Malgre sa, abitid yo ap chanje, paske ou pa oblije fè menm kantite tan an ap travay. Lè travay yo ta dwe redwi. Yon lòt bò, travay a distans vle di, fè tout bagay ou konnen ki ka ajoute plis vlè nan laviw, ki ap edew amelyore tèt ou. Se tankou nou ta di: Travay sou tèt ou, amelyore kapasitew, pwodiktivitew.

3. Yon lòt modèl ekonomi

Moun pa fè lajan menm jan ankò. Pandemi a montre nou ka klè ke se nan tout sans pou nou prepare nou. Lè yon peyi gen yon sistèm ekonomi ki fèb, se tout popilasyon an kap sibi. Pa egzanp, pat janm gen yon fon dijans ki disponib pou jan de sitiyasyon sa yo. Lè katastwòf sa yo ap ravaje lakay nou, achak fwa se vè entènasyonal la nou vire je gade. Epoutan, gen plizyè fason chak grenn moun ka kontribiye nan ranfòsman ekinomi peyi. Se atravè envestisman. Annou tounen envestisè, asosye. Annou aprann fè biznis ansanm, annou kolabore ansanm sou pwojè a lontèm yo. Sa ap garanti plis mouvman lajan, plis garanti, plis travay epi plis kredi.

5. Yon lòt fason moun kolabore

Si avan sa nou te konn izole tèt nou pou-n travay, jodia nou bezwen plis rete konekte. Nan sans sa, nou bezwen metrize zouti enfòmatik yo pou nou rive travay ansanm. Li fè plis sans jounen jodi a, pou-n rete chita lakay nou epi pou 10 moun konekte ansanm ap travay sou yon pwojè, ap fè yon travay administratif. Se atravè kolaborasyon nou ka echanje san-n genyen, kit se konesans, kit se lajan, elatriye. Kidonk, se youn an enpak pozitif viris la pral simaye nan mitan nou, aprann nou kolabore ansanm, a distans.

Annatadan, kisa nou ka fè? Ann gade ti lis sa ansanm.

  • Aprann kreye nouvo abitid lakay nou (leve pi bonè, pa egzanp).
  • Aprann jere tan nou pi byen.
  • Aprann fè ekonomi.
  • Kreye plizyè sous lajan.
  • Metrize zouti teknolojik yo.
  • Chache kolabore ak lòt moun.
  • Elatriye, elatriye…

Pa ezite pataje avi pa-w nan yon kòmantè oubyen avèk yon pataj…

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.