Mennen koulèv la lekòl se youn, fè’l chita se 2 !

Atik-mennen-koulev-la-lekol
An Kreyòl / Motivation

Mennen koulèv la lekòl se youn, fè’l chita se 2 !

Yon atik konsa rive nan bon moman, kote gen anpil moun ki enterese pou yo etidye sou entènèt, akoz yo tande tout avantaj ki genyen nan fòmasyon a distans. Epoutan, kontrèman ak sa tout moun ta panse, fòme tèt ou anliy pa toujou fasil, li mande anpil angajman, anpil rezistans, napral ba ou yo pi ba nan atik la.

Banm tou eksplike tit atik la pou’n konprann depi kounya: “patisipe nan yon fomasyon anliy se youn, men kanta konplete tout modil yo, tout silabis la, pou ret tann jis lè fomasyon an kaba, ou mèt kwèm, sa se yon lòt gwo moso ! Se youn nan ka ki prezante pi souvan lè yon moun deside fòme tèt li sou entènèt: rive konplete kou a. Men, kesyon nou dwe poze tèt nou, se kisa ki pouse patisipan an dekouraje jiskaske li rive abandone kou a? Men poukisa, nan pwochen paragraf la.

Fomasyon Anliy diferan de fomasyon ou te konn sviw lekol osinon nan inivèsite, paske se pa menm antouraj la, se pa menm atmosfè a. Sa mande anpil volonte, sakrifis, detèminasyon ak disiplin pou w aprann yon matyè poukont ou, lèw konsidere kew kapab dekouraje nan nenpot ki moman, san konte lòt pwoblèm tankou aparèy ki dechaje, sinyal entènèt ki fèb, elatriye. Se pa san rezon gen yon pwovèb kreyòl ki di : “Ansanm nou fò!”, paske dekourajman vini pi souvan lè ou sèl. Kidonk, mennen koulèv la lekol se youn, fèl chita se 2. Toutfwa, wap dakò avèm, m patap ka fini atik la sou pawòl negatif sa yo, pavre?! Ann eseye reponn a kesyon sa a… Kisa ki ka sèvi ou kòm boustè pouw ale jiskobou nan fòmasyon anliy wap swiv la?

Premyèman: Toujou sonje ke Konesans rete Konesans… Yon fòmasyon anliy gen menm enpotans, menm valè ak si ou tap etidye nan yon lekol pwofesyonèl oubyen nan inivèsite. Aprann sa jodiya, pi gwo fòs ki fè ekonomi an ap bwase nan mond lan se enfomasyon. Se menm jan gen yon pawòl ki di: “moun ki gen enfomasyon yo, se li menm ki gen pouvwa a”. Bon nouvèl la se paske enfomasyon (konesans) sa yo pa sere nan inivèsite sèlman, gen anpil bèl kou ki disponib anliy ki pataje menm enfo yo.

Dezyèmman: Nou nan lane 2019, alòs, tout Konpetans se Konpetans. Map pran egzanp la sou tèt mwen, nap konprann! Antanke travayè endepandan, (sa moun angle yo rele Freelancer a), map travay pou plizyè etranje ki pa menm mandem ni diplòm, ni sètifika etid mwen te fè yon jou. Yo te jis vle konnen si mwen gen konpetans nan domèn yo bezwen an, pwen ba. Sa vle di, mwen te jis fòme tèt mwen sou entènèt epi ofri yo ekspètiz mwen. (pa konfonn pawol sa yo, pou nou panse diplòm ak sètifika pa enpòtan, okontrè, nou dwe egzije dokiman ki pwouve ke nou te etidye yon matyè anliy.)

Twazyèmman: Se ou sèl ki konn saw vle? Men kitem raplew ankò, konesans se aprann ou aprann sa, nan liv, lekòl, sou entènèt, elatriye. Kidonk, kèlkeswa rèv ou vle ki pou reyalize a, wap bezwen enfòmasyon ki nesesè yo. Tout sa yon moun vle akonpli nan vi li mande sakrifis ak detèminasyon. Se menm jan tou si ou idantifye yon kou, yon fòmasyon kap edew konkretize rèv ou a pi rapid, se nòmal pouw bay tout sa ki depann de ou.

Sim te ou, aprèm fin li yon atik konsa, mwen patap bay tèt mwen okenn ekskiz ankò, pliske mwen konnen pou rèv mwen yo reyalize, mwen bezwen enfòmasyon. E poum jwenn enfo sa yo, se fòme pou fòme tèt mwen! Depi jodiya, mwen okouran ke gen plis avantaj ke enkonvenyan nan fòmasyon anliy.

Comments (2)

  1. Mèsi pou tout enfòmasyon entèresan sa yo ou pataje avèk nou !

  2. […] Li rès atik la sou VladimirBeine.com […]

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

%d blogueurs aiment cette page :